card

250 хүүхдийн цэцэрлэг

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: Баянгол дүүрэг 11 хороо
Зориулалт: Цэцэрлэг
Объектын хүчин чадал: 250 хүүхэд
Захиалагч: БСШУСЯ
Огноо: 2019
Баригдсан эсэх: