card

Увс аймгийн Улаангом сумын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

Байршил: Увс аймаг Улаангом сум
Зориулалт: Гэр хорооллын дэд бүтэц
Объектын хүчин чадал: 4,5,6,7,11-р хороо
Захиалагч: Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
Огноо: 2018

Увс аймгийн Улаангом сумын 4,5,6,7,11-р багт инженерийн шугам сүлжээг сайжруулах төслийн хүрээнд тус аймагт ухаалаг худгийг 6 байршилд шинээр байршуулж 7 хуучин худгийг засварласан бөгөөд төв хэсэгт бохир усны системд нэг өргөх станц байгуулснаар байгаль орчинд ээлтэй, оршин суугчдын орон нутагтаа ая тухтай орчин бүрдүүлж байна. Төслийн хүрээнд 7 ус дулаан дамжуулах төвийг шинээр барьж мөн тооны ус дулаан дамжуулах төвийг засварлаж үйл ажиллагааг нь сайжруулах болсон. 10070м холбооны сувагчлалын зураг, 14249м нэвтрэх суваг болон 15364м бохирын шугамын зургийг боловсруулав.

Батлагдсан трассын дагуу газар чөлөөлөлтийн асуудал, хөрсний ус ихтэй байгаа зэрэг шаардлагуудыг үндэслэн боломжтой хэсэгт нэвтрэхсуваг /хонгил/, бусад хэсгүүдэд үл нэвтрэх суваг төлөвлөсөн.