card

Үйлчилгээний цогцолбор

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: Ховд аймаг
Зориулалт: Үйлчилгээний нэгдсэн цогцолбор

Үйлчилгээний төвүүдийг нэг дор байршуулснаар цаг зав хэмнэх боломжтой.